Tài trợ

Hợp Tác Tài trợ NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL VIETNAM Co,. LTD

Để biết thêm thông tin chi tiết về Tập đoàn thép Nippon và Sumitomo Việt Nam, xin vui lòng truy cập trang web http://www.nssmc.com/en/index. html