Tài trợ

Hợp Tác Tài trợ Ngài KEIJI TAKEHARA

Chủ tịch và Giám đốc Đại diện của FUTURE DESIGN LAB Co., LTD
http://www.futuredesignlab.jp/