Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Hội đồng Khoa học và Đào tạo

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠOChủ tịch hội đồng, GS.TSKH. Vũ Minh Giang

Chủ tịch hội đồng khoa học và đào tạo ĐH QGHN. Giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ khu vực học

Phó chủ tịch, GS. TS. Nagata Kyosuke

Giám đốc đại học Tsukuba

TS. Nguyễn Thùy Anh

Giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ chính sách công

PGS. TS. Vũ Anh Dũng

Phó hiệu trưởng thường trực đại học Việt Nhật

GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức

Trưởng ban đào tạo ĐH QGHN. Giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ kĩ thuật hạ tầng

PGS. TS. Cao Thế Hà

Giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ kĩ thuật môi trường

GS.TS. Kato Hironori

Giáo sư đại học Tokyo. Đồng giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ kỹ thuật hạ tầng

GS.TS. Nakajima Jun

Giáo sư đại học Ritsumeikan. Đồng giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ kỹ thuật môi trường

PGS.TS. Junichi Iwatsuki

PGS đại học Tokyo. Đồng giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ khu vực học

GS.TS. Fukushi Kensuke

GS đại học Tokyo

TS. Phạm Thị Liên

Giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh

GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ công nghệ Nano

GS. Furuta Motoo

Hiệu trưởng trường đại học Việt Nhật

GS.TS. Mai Trọng Nhuận

Chủ tịch hội đồng đảm bảo chất lượng - ĐH QGHN

GS. TS. Mimura Nobuo

Giám đốc đại học Ibaraki 

TS. Nguyễn Hoàng Oanh

Phó hiệu trưởng đại học Việt Nhật

GS.TS. Miyazaki Satoshi

GS đại học Waseda. Giám đốc chương trình tiếng Nhật

GS.TS. Urata Shujiro

GS đại học  Waseda 

GS.TS. Phạm Hồng Tung

Viện trường viện Việt Nam học và khoa học phát triển

GS.TS. Shibutani Yoji

GS đại học Osaka. Đồng giám đốc chương trình đào tạo công nghệ Nano

GS.TS. Matsui Yoshiki

Giáo sư đại học quốc lập Yokohama. Đồng giám đốc chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh

GS.TS. Tsujinaka Yutaka

GS đại học Tsukuba. Đồng giám đốc chương trình đạo tạo thạc sĩ chính sách công

Hồ Như Hải

Chánh văn phòng trường đại học Việt Nhật