Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Phòng Kế toán Tài chính

 

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

 

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính là đơn vị hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý các mảng công tác về ngân sách và kế hoạch tài chính; dự báo, tổng hợp, giám sát và lập báo cáo tài chính; phát triển nguồn tài chính; thực hiện các nghiệp vụ kế toán; quản lý và phát triển cơ sở vật chất.

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân và đơn vị trong Trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau

1. Tư vấn quản lý và phát triển nguồn tài chính, bao gồm các quy trình và thủ tục kế toán.

2. Hỗ trợ các hoạt động gây quỹ.

3. Quản lý tài sản và trang thiết bị tại Trường.

 

 

Nhân sự của Phòng


Nguyễn Thu Phương

Trưởng phòng

Nguyễn Ngọc Hương

Chuyên viên kế toán

Vũ Ngọc Vân

Chuyên viên kế hoạch