Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Chương trình đào tạo tiếng Nhật

CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG NHẬTGS.TS. Satoshi Miyazaki

Giám đốc chương trình

Chiharu Matsunami

Chuyên gia JICA, Giảng viên

TS. Shinobu Aibara 

Chuyên gia JICA, giảng viên

Nguyễn Thị Thu Hiền

Trợ lý hành chính

TS. Vương Thị Bích Liên

Giảng viên, Điều phối chương trình