Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Chương trình Kỹ thuật hạ tầng

CHƯƠNG TRÌNH KỸ THUẬT HẠ TẦNGGS.TSKH. Nguyễn Đình Đức

Giám đốc chương trình

GS.TS. Hironori Kato

Đồng giám đốc chương trình

TS. Phan Lê Bình

Chuyên gia JICA, giảng viên

TS. Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên, Điều phối chương trình

Bùi Hoàng Tân

Kỹ thuật viên