Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Chương trình Kỹ thuật môi trường

CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH KĨ THUẬT MÔI TRƯỜNG


PGS.TS. Cao Thế Hà

Giám đốc chương trình.

GS.TS. Jun Nakajima

Chuyên gia JICA, Đồng giám đốc chương trình

GS.TS.Kensuke Fukushi

Đại diện đại học Tokyo

PGS.TS. Hiroyuki  Katayama

Chuyên gia JICA, Giảng viên 

PGS. TS. Ikuro Kasuga

Chuyên gia JICA, Giảng viên

TS. Nguyễn Thị An Hằng

Giảng viên, Điều phối chương trình

Đinh Diệu Anh

Trợ lý chương trình (MEE)