Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Chương trình Quản trị kinh doanh

CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ KINH DOANH


TS. Phạm Thị Liên

Giám đốc chương trình

GS.TS. Yoshiki Matsui

Đồng giám đốc chương trình

Ts. Trần Thị Bích Hạnh

Giảng viên, Điều phối chương trình

TS. Yoshifumi Hino

Chuyên gia JICA, giảng viên

Nguyễn Thị Hương

Trợ  lý hành chính