Cơ cấu tổ chức

Giới thiệu Cơ cấu tổ chức Chương trình Khu vực học

CÁC THÀNH VIÊN CỦA CHƯƠNG TRÌNH KHU VỰC HỌC


GS. TSKH. Vũ Minh Giang

Giám đốc chương trình

GS. Junichi Iwatsuki

Đồng giám đốc chương trình

Hisashi Nakatomi

Chuyên gia JICA, Giảng viên

TS. Ito Mariko

Chuyên gia JICA, Giảng viên

TS. Phạm Thị Thu Giang

Giảng viên, điều phối chương trình

Nguyễn Huyền Hảo

Trợ lý hành chính