Tin tức
Sự kiện

Tháng 11
25

Tháng 11
07

Lễ Tốt nghiệp
VJU GRADUATION CEREMONY 2020

Thời gian: 13:30 – 15:30

Địa điểm: Nguyen Van Dao Hall, VNU - 144 Xuan Thuy str., Cau Giay Dist., Ha Noi

Tháng 11
07

Lễ Khai giảng
VJU's Opening Ceremony 2020

Thời gian: 8:30 - 10:30

Địa điểm: Hội trường Nguyễn Văn Đạo - VNU - 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Tháng 11
06

Hội nghị
Họp Hội đồng Trường

Thời gian: 13:30 - 16:30

Địa điểm: VJU Campus

Đào tạo

   Thạc sĩ       Cử nhân        Tuyển sinh

Nghiên cứu

Công bố     Lĩnh vực      Năng lực

Về VJU

Sứ mệnh        Hội đồng trường       Thông tin tổ chức

 

Khám phá