Chương trình Cử nhân Nhật Bản học

TS. Duong Thi Thuy

Giảng viên

dt.thuy@vju.ac.vn

6052

601

TS. Lê Cẩm Nhung

Giảng viên 

lc.nhung@vju.ac.vn

4010

601

Hideharu UCHINO

Giảng viên thỉnh giảng

uchinohideharu@nifty.com

601

Kaoru YAMAKAWA

Giảng viên thỉnh giảng

sokn77@gmail.com

601