Văn phòng

Văn phòng là đơn vị hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý các mảng công tác về tổ chức nhân sự, hành chính quản trị; thanh tra pháp chế, thi đua khen thưởng, công nghệ thông tin, truyền thông và đảm bảo chất lượng.

 

Văn phòng có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân, đơn vị và đối tác của Trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

1. Chính sách nhân sự, thủ tục và hướng dẫn triển khai công tác nhân sự.

2. Sơ đồ tổ chức, mô tả công việc và khung năng lực theo vị trí, lộ trình công danh, quy trình thủ tục tuyển dụng và đánh giá hoành thành công việc; quy trình thủ tục thi đua khen thưởng.

3. Chương trình và kế hoạch đào tạo, phát triển cán bộ.

4. Thông tin về các mặt hoạt động của Trường; tổ chức sự kiện văn hóa; thông báo báo chí; website và mạng xã hội của Trường.

5. Quy trình, tài liệu hướng dẫn đảm bảo chất lượng.

6. Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ công nghệ thông tin.

7. Hỗ trợ hành chính, bao gồm thiết bị văn phòng và văn phòng phẩm.

 

Nguyễn Hiền Giang

Thư ký Hiệu trưởng

nh.giang@vju.ac.vn

6131

613

Ngô Mạnh Linh

Chuyên viên Phát triển Tổ chức  và Nguồn lực 

nm.linh@vju.ac.vn

6001

605

Nguyễn Tố Như

Trợ lý Cố vấn trưởng

nt.nhu@vju.ac.vn

6002

605

Lê Thị Quỳnh Nga

Chuyên viên Hành chính văn thư 

ltq.nga@vju.ac.vn

6055

605

Phạm Minh Trang

Trợ lý Điều phối dự án TC

pm.trang@vju.ac.vn

6057

605

Vũ Thanh Tùng

Chuyên viên IT

it-support@vju.ac.vn

6054

605

Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên Truyền thông và Quan hệ công chúng 

ntt.hien1@vju.ac.vn

6053

605

Đỗ Công Quang

Lái xe

dc.quang@vju.ac.vn

605