Tuyển sinh

Tháng 07
13

Hội thảo Tuyển sinh và Học bổng Thạc sĩ 2019

Time:09:00-12:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 07
03

Hội thảo Tuyển sinh và Học bổng Thạc sĩ năm...

Time:18:00 – 20:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình