Sự kiện

Tháng 07
10

Hội thảo
Hội thảo hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

Time: 15:00 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 05
13

Speaker Series
Lịch sử phát triển công nghiệp ở Nhật...

Time: 17:00 – 19:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 04
13

Speaker Series
Triết lý kinh doanh của Tập đoàn FANCL

Time: 13:00 – 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
17

Đào tạo
Chia sẻ thông tin học bổng du học Nhật Bản

Time: 14:00 - 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
17

Speaker Series
Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
09

Bài giảng mở
Sự phát triển của khoa học công nghệ và tương...

Time: 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
07

Hội thảo
Workshop: Xây dựng xanh tại Việt Nam

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 03
05

Bài giảng mở
CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình