Sự kiện

Tháng 12
12

Bài giảng mở
Cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Nhật...

Time: 8:50 - 9:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 12
01

Bài giảng mở
Lý do Tập đoàn Yoshinoya vươn ra thế giới

Time: 13:00 - 15:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 11
29

Hội thảo
Hội thảo Tính toán thiết kế vật liệu...

Time: 9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 11
04

Tháng 09
13

Tháng 09
09

Hội nghị
Chương trình Hội thảo Phát triển bền vững

Time: 14:00 -16:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 08
29

Speaker Series
Hội thảo Phát huy giá trị di sản văn hóa...

Time: 9:00 - 11:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình