Sự kiện

Tháng 03
17

Đào tạo
Chia sẻ thông tin học bổng du học Nhật Bản

Time: 14:00 - 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
17

Speaker Series
Nền tảng kinh doanh lưỡng diện

Time: 9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
09

Bài giảng mở
Sự phát triển của khoa học công nghệ và tương...

Time: 15:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
07

Hội thảo
Workshop: Xây dựng xanh tại Việt Nam

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 03
05

Bài giảng mở
CHUỖI BÀI GIẢNG MỞ: Luật pháp tại Việt...

Time: 9:00 - 12:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 03
03

Hội nghị
Hội thảo Công nghệ Nano: Ứng dụng Sinh học...

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 01
17

Speaker Series
HỘI THẢO: Chính sách ngoại giao mới của...

Time: 10:00 - 12:20

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 01
17

Bài giảng mở
HỘI THẢO: Vai trò của các trường Đại...

Time: 8:00 - 13:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình