Possibility of Utilizing New Technology in Infrastructure Development

Day: Saturday, February 27, 2021

Time: 9:00 - 11:00

Venue: Online (Zoom account will be sent to the register only) Map

Hội thảo

Kindly register by sending e-mail to Mr. Bui Hoang Tan bh.tan@vju.ac.vn by 12:00AM (VN time), Feb 26
Let us know your Name and Organization.

Agenda is hereunders:

Other events

Dec
16

Hội thảo
Nhà giáo dục đổi mới sáng tạo&Khởi...

Time: 15-16.12.2020

Venue: VJU Campus, Phòng 511

Mar
4

Hội thảo
Giới thiệu về chương trình đào tạo Thạc...

Time: 9:00

Venue: VJU - My Dinh Campus

Mar
4

Hội thảo
Hội thảo hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

Time: 15:00 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Mar
4

Hội thảo
Workshop: Xây dựng xanh tại Việt Nam

Time: 14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

join the event