GS. TS. Hiroichi Kawashima

Giáo sư, Đại học Tsukuba,

Đồng giám đốc Chương trình Thạc sĩ Chính sách công