GS. TS. Shibutani Yoji

Giáo sư, Đại học Osaka
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nano