GS. TS. Nakajima Jun

Giáo sư, Đại học Ritsumeikan,
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật môi trường