GS. TS. Miyazaki Satoshi

Giám đốc Chương trình Ngôn ngữ Nhật Bản
Giáo sư, Đại học Waseda