GS. TS. Matsui Yoshiki

Giáo sư, Đại học Quốc gia Yokohama,
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh