GS. TS. Kato Hironori

Giáo sư, Đại học Tokyo.
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Hạ tầng