GS.TS. Furuta Motoo

Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN