GS. TS. Phạm Hồng Tung

Viện trưởng Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển ĐHQGHN, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Lãnh đạo toàn cầu