Phòng Đào tạo, Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển

Phòng Đào tạo, Xúc tiến nghiên cứu và phát triển là đơn vị hành chính có chức năng tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng đề ra quy hoạch và chiến lược đào tạo, nghiên cứu và hợp tác; các kế hoạch, hướng dẫn và chính sách đào tạo, nghiên cứu khoa học phù hợp với kế hoạch chiến lược phát triển và quy định của Trường. Phòng Đào tạo, Xúc tiến nghiên cứu và phát triển thay mặt Hiệu trưởng quản lý các mảng công tác về tuyển sinh, đào tạo và khảo thí, công tác người học, thư viện, hợp tác và phát triển, xúc tiến nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ.

 

Phòng Đào tạo, Xúc tiến nghiên cứu và phát triển có trách nhiệm hỗ trợ các cá nhân, giảng viên, người học, đơn vị đào tạo, đơn vị nghiên cứu và đối tác của Trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ sau:

1. Định hướng nghề, học bổng, thực tập, lựa chọn chương trình đào tạo, lựa chọn học phần tự chọn, hỗ trợ tham gia các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội và hỗ trợ phát triển kỹ năng mềm đối với người học.

2. Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Việt Nhật và các đại học đối tác và doanh nghiệp; hỗ trợ giảng viên kết nối, hợp tác với doanh nghiệp.

3. Hỗ trợ giảng viên, chuyên gia và người học là người nước ngoài tại Trường.

 

Đinh Quang Hùng

Phó phòng Đào tạo, Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển

dq.hung@vju.ac.vn

5300

509

TS. Đặng Thanh Tú

Phó phòng Đào tạo, Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển

dt.tu@vju.ac.vn

5200

509

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó phòng Đào tạo, Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển

ntt.hang2@vju.ac.vn

5090

509

Masashi Yamaguchi

Chuyên gia JICA, Điều phối viên Hợp phần Phát triển Chương trình Đào tạo 

m.yamaguchi@vju.ac.vn

5091

509

Kiyoko Tanaka

Chuyên gia JICA, Điều phối viên Hợp phần Phát triển Chương trình Đào tạo 

ky.tanaka@vju.ac.vn

5201

509

Nguyễn Quỳnh Hương

Trợ lý Điều phối viên Hợp phần Phát triển Chương trình Đào tạo 

nq.huong@vju.ac.vn

6056

509

Đào Ngọc Mạnh

Chuyên viên Hợp tác và Phát triển 

dn.manh@vju.ac.vn

5092

509

Nguyễn Thị Hương

Chuyên viên Xúc tiến nghiên cứu và Phát triển

nt.huong2@vju.ac.vn

5095

509

Nguyen Hoang Long

Chuyên viên Đào tạo

nh.long@vju.ac.vn

5302

509

Nguyễn Ngọc Tâm

Chuyên viên Đào tạo

nn.tam@vju.ac.vn

5202

509

Lê Hồng Nhung

Chuyên viên Marketing và Tuyển sinh

lh.nhung@vju.ac.vn

5093

509

Nguyễn Ngọc Linh

Nhân viên thư viện

linhnn.tttv@vnu.edu.vn

5010

501

Hoàng Thị Thảo

Nhân viên thư viện

hoangthithao2014@gmail.com

5010

501