Open Campus

Tháng 03
15

Online Open Campus 2020

Time:10:00 – 12:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 02
23

VJU Open Campus 2019

Time:9:00 - 13:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật