Nguyễn Thu Phương

Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính