Văn phòng truyền thông

Lê Hải Yến

Tel: (+84) 2473 06 60 01 (Ext: 6053)

Hotline: (+84) 982508351

Email: communication@vju.ac.vn