Hội thảo

Tháng 10
09

Đổi mới sáng tạo trong trường đại học:...

Time:11:00 - 12:00

Venue: VJU Campus

Tháng 03
16

Phát triển các hoạt động khoa học và công...

Time:9:00 - 17:30

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 07
21

Hội thảo Giáo dục khai phóng

Time:9:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 07
10

Hội thảo hành động thúc đẩy Tòa nhà xanh

Time:15:00 - 17:00

Venue: Trường Đại học Việt Nhật

Tháng 03
07

Workshop: Xây dựng xanh tại Việt Nam

Time:14:00 - 17:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 11
29

Hội thảo Tính toán thiết kế vật liệu...

Time:9:00

Venue: Khu học xá Mỹ Đình

Tháng 11
04

Giới thiệu về chương trình đào tạo Thạc...

Time:9:00

Venue: VJU - My Dinh Campus

Tháng 05
09

Hội thảo về Giáo dục Khai phóng

Time:16:30 - 18:30

Venue: Khu học xá Mỹ Đình