TS. Nguyễn Hoàng Oanh

Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Việt Nhật, ĐHQGHN