TS. Đặng Thanh Tú

Phó Trưởng phòng Đào tạo, Xúc tiến Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Việt Nhật