Chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

PGS. TS. Phạm Thị Liên

Giám đốc Chương trình 

lienpt@vnu.edu.vn

6140

614

GS. TS. Yoshiki Matsui

Đồng Giám đốc Chương trình

ymatsui@ynu.ac.jp

614

TS. Yoshifumi Hino

Chuyên gia JICA, Giảng viên

y.hino@vju.ac.vn

6141

614

Nguyễn Thị Hương

Trợ lý Chương trình (MBA)

nt.huong1@vju.ac.vn

6142

614