Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường

TS. Nguyễn Thị An Hằng

Giám đốc Chương trình 

nta.hang@vju.ac.vn

5070

5073

GS. TS. Jun Nakajima

Đồng Giám đốc Chương trình 

j.nakajima@vju.ac.vn

6050

507

GS. TS. Kensuke Fukushi

Đại diện Trường Đại học Tokyo

fukushi@ir3s.u-tokyo.ac.jp

507

PGS. Keisuke Sato

Chuyên gia JICA, Giảng viên 

k.sato@vju.ac.vn

5070

507

PGS. TS. Ikuro Kasuga

Chuyên gia JICA, Giảng viên 

i.kasuga@vju.ac.vn

507

PGS. TS. Cao Thế Hà

Cố vấn khoa học

caotheha@gmail.com

507

TS. Trần Thị Việt Hà

Giảng viên

ttv.ha@vju.ac.vn

5071

507

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Trợ lý Chương trình (MEE)

ntt.hang@vju.ac.vn

5072

507

Đào Thị Hường

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm

dt.huong@vju.ac.vn

5074

507