Chương trình Thạc sĩ Khu vực học

GS. TSKH. Vũ Minh Giang

Giám đốc Chương trình

giangvm@vnu.edu.vn

601

GS. Junichi Iwatsuki 

Đồng Giám đốc Chương trình

jun@boz.c.u-tokyo.ac.jp

601

TS. Ito Mariko

Chuyên gia JICA, Giảng viên

m.ito@vju.ac.vn

6010

601

TS. Phạm Thị Thu Giang

Điều phối Chương trình, Giảng viên

ptthugiang@gmail.com

6012

601

TS. Ueda Shinya

Giảng viên 

s.ueda@vju.ac.vn

6014

601

Ngô Minh Thảo

Trợ lý Chương trình (MAS)

nm.thao@vju.ac.vn

6011

601