Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Nano

GS. TSKH. Nguyễn Hoàng Lương

Giám đốc Chương trình 

luongnh@hus.edu.vn

5031

503

GS. TS. Yoji Shibutani

Đồng Giám đốc Chương trình 

sibutani@mech.eng.osaka-u.ac.jp

5032

503

TS. Đinh Văn An

Chuyên gia JICA, Giảng viên 

divan.sanken@gmail.com

5030

503

TS. Phạm Tiến Thành

Giảng viên, Điều phối Chương trình 

pt.thanh@vju.ac.vn

5034

503

TS. Bùi Nguyên Quốc Trình

Giảng viên 

bnq.trinh@vju.ac.vn

5032

503

Dương Vân Nga

Trợ lý chương trình (MNT)

dv.nga@vju.ac.vn

5033

503