Chương trình Thạc sĩ Chính sách công

TS. Nguyễn Thùy Anh

Giám đốc Chương trình

maichithuyanh@gmail.com

6150

615

GS. TS. Hiroichi Kawashima

Đồng Giám đốc Chương trình 

hkawashima@sk.tsukuba.ac.jp

615

GS. Naohisa Okamoto

Chuyên gia JICA, Giảng viên 

n.okamoto@vju.ac.vn

6151

615

TS. Vũ Hoàng Linh

Giảng viên, Điều phối Chương trình 

vh.linh@vju.ac.vn

6152

615

GS. Ryotaro Katsura

Nghiên cứu viên

r.katsura@vju.ac.vn

6151

615

TS. Đặng Quang Vinh

Giảng viên

dq.vinh@vju.ac.vn

6153

615

Phạm Thị Thu Hà

Trợ lý Chương trình (MPP)

ptt.ha@vju.ac.vn

6154

615