Chương trình Thạc sĩ Biến đổi khí hậu và Phát triển

GS. TS. Mai Trọng Nhuận

Giám đốc Chương trình 

mnhuan@yahoo.com

5053

505

GS. TS. Kita Kazuyuki

Đồng Giám đốc Chương trình 

kazuyuki.kita.iu@vc.ibaraki.ac.jp

505

TS. Akihiko Kotera

Chuyên gia JICA, Giảng viên 

A.kotera@vju.ac.vn

5050

505

TS. Hoàng Thị Thu Duyến

Giảng viên

htt.duyen@vju.ac.vn

5051

505

TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Giảng viên

ntt.hang2@vju.ac.vn

5090

509

Bùi Thị Hoa

Trợ lý Chương trình (MCCD)

bt.hoa@vju.ac.vn

5054

505