Chương trình Đào tạo tiếng Nhật

GS. TS. Satoshi Miyazaki

Giám đốc Chương trình 

miyazaki@waseda.jp

607

TS. Shinobu Aibara

Chuyên gia JICA, Giảng viên 

sheenaa.shinobu@gmail.com

6070

607

Otsuka Takeshi

Chuyên gia JICA, Giảng viên 

t.otsuka@vju.ac.vn

6073

607

Phạm Thị Hồng

Giảng viên

pt.hong@vju.ac.vn

6072

607

Phan Tuyết Nga

Trợ lý Chương trình (JLE)

pt.nga@vju.ac.vn

6071

607