Chủ tịch Hội đồng - GS. TSKH. Vũ Minh Giang

Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo ĐHQGHN, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Khu vực học