Ban cố vấn

Ông Masato Kumagai

Cố vấn trưởng

m.kumagai@vju.ac.vn

6040

604

GS. TS. Jun Nakajima

Chuyên gia JICA, Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Môi trường, Cố vấn đặc biệt của Hiệu trưởng

jnt07778@se.ritsumei.ac.jp

6050

610

Kunio Taniguchi

Cố vấn đặc biệt của Hiệu trưởng

k.taniguchi@vju.ac.vn

5301

509

Kazuhiro Yoneda

Cố vấn đặc biệt của Hiệu trưởng

Satoru Kohiyama

Cố vấn đặc biệt của Hiệu trưởng

Kazuhira Tanaka

Trợ lý đặc biệt của Hiệu trưởng

TS. Võ Minh Vũ

Trợ lý đặc biệt của Hiệu trưởng