GS. Junichi Iwatsuki

Giáo sư, Đại học Tokyo.
Đồng Giám đốc Chương trình Thạc sĩ Khu vực học