Hội đồng trường

Hội đồng Trường Đại học Việt Nhật gồm 20 thành viên, trong đó 10 đại diện của phía Việt Nam và 10 đại diện của phía Nhật Bản. Các thành viên của Hội đồng trường do Giám đốc ĐHQGHN bổ nhiệm.

Nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 05 năm. Hội đồng trường có các nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

- Thông qua chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động trung hạn của Trường để trình Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt;

- Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực tư nhân ở trong và ngoài nước phục vụ xây dựng và phát triển Trường;

- Giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho Trường; việc triển khai thực hiện các quy chế, quy định quản lý nội bộ quan trọng của Trường; các đề án thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Trường;

- Thông qua quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và quyền lợi của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành của Điều lệ trường đại học và của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Thực hiện việc đánh giá hằng năm kết quả hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng; kiến nghị Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng.

Hội đồng trường có Ban kiểm soát do Chủ tịch Hội đồng trường thành lập, Ban kiểm soát, có từ 03 đến 05 thành viên, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Chủ tịch Hội đồng trường giám sát hoạt động của các thành viên Hội đồng trường và Ban giám hiệu trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

 

Chủ tịch
PGS. Nguyễn Kim Sơn
Giám đốc ĐHQGHN

 

 

Phó Chủ tịch
GS. Uchida Katsuichi
Giáo sư danh dự và Cố vấn cấp cao Đại học Waseda, Nguyên PGĐ Đại học Waseda

 

 

Trưởng ban Kiếm soát
PGS. Nguyễn Hiệu
Trưởng ban Tổ chức cán bộ ĐHQGHN

 

Thành viên
Ông Takebe Tsutomu
Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật - Việt

Thành viên
GS. Tô Huy Rứa
Hiệu trưởng danh dự, Trường Đại học Việt Nhật
 

 

Thành viên
GS. Aizawa Masuo
Cố vấn Chủ tịch Cơ quan Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, Nguyên GĐ Đại học Công nghệ Tokyo

 

Thành viên
GS. Cassim Monte
Thành viên kiêm Trợ lý Hội đồng Đại học Ritsumeikan, Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Ritsumeikan kiêm Hiệu trưởng Đại học APU

 

Thành viên
Ông Phạm Đình Đoàn
Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái

Thành viên
GS. TSKH. Nguyễn Đình Đức
Trưởng ban Đào tạo ĐHQGHN

 

Thành viên
GS. Vũ Minh Giang
Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT ĐHQGHN

 

Thành viên
GS. Furuta Motoo
Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Nhật

 

Thành viên
PGS. Nguyễn Việt Hà
Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN

Thành viên
GS. Phan Tuấn Nghĩa
Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học KHTN, ĐHQGHN

 

Thành viên
Ông Phạm Đại Dương
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên

 

 

Thành viên
Ngài Yamada Takio
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam

 

Thành viên
Ông Kazuto Sasaki
Vụ trưởng Vụ Quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản

Thành viên
Ông Kawaguchi Akira
Trưởng ban Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Liên đoàn Kinh tế Keidanren Nhật Bản

 

Thành viên
Ông Nakajima Takeo
Trưởng Đại diện JETRO Hanoi

 

Thành viên
GS. Takeuchi Kazuhiko
Giám đốc Cơ quan liên kết nghiên cứu khoa học bền vững Đại học Tokyo, Nguyên PGĐ Đại học Tokyo

 

Thư ký
PGS. Ngô Minh Thủy
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN